Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov je Sharp Consumer Electronics Poland sp.z o.o. so sídlom v Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice. Správca vymenoval inšpektora ochrany údajov, ktorý je k dispozícii na adrese: iod.pl@sharpconsumer.eu, na ktorého sa možno obrátiť v záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Otázky týkajúce sa vybavovania spotrebiteľských otázok by sa mali smerovať na e-mailovú adresu poskytnutú pre konkrétnu krajinu.

Osobné údaje budú spracúvané za účelom podpory našich zákazníkov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je poskytnutie technickej podpory spotrebiteľom. Poskytnutie údajov je nevyhnutné na efektívne spracovanie oznámenia a ich ich neposkytnutie zabráni konzultáciám. Údaje budú uložené na čas nevyhnutný na spracovanie nárokov.

Osobné údaje je možné sprístupniť kuriérom a poskytovateľom poštových služieb. Údaje takisto môžu byť presúvané v rámci skupiny SHARP. Spoločnosti v skupine SHARP môžu vykonávať svoju činnosť v krajinách, ktoré neposkytujú rovnaký stupeň ochrany ako krajina prevádzkovateľa. Aj napriek tomu sú prijaté všetky nevyhnutné kroky k zabezpečeniu náležitého stupňa ochrany takto presunutých osobných údajov. To zahŕňa povinnosť subjektov umiestnených v tretích krajinách poskytnúť náležitú ochranu v rámci zmlúv podpísaných v zmysle štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, čo umožňuje znížiť risk rozdielov v normách ochrany osobných údajov.

Každý má právo na požiadať o prístup, opravu alebo výmaz svojich osobných údajov, alebo o obmedzenie ich spracúvania, ako aj právo na prenosnosť údajov. Každý má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu a kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním.

Každý má právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane spracovania údajov na marketingové účely a spracovania na základe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.